Политика за поверителност / GDPR

Политика за поверителност на личните данни съгласно Европейски регламент за защита на личните данни (GDPR)

I. Задължителна информация за правата на лицата, съгласно европейския регламент за защита на личните данни ( GDPR )

Обща информация за регламента

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation - (EU) 2016/679), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да установи единна рамка за регулиране на събирането, обработката и администрирането на данни за физически лица от Европейския Съюз.

Бест Карс ООД, като администратор на лични данни във връзка с предоставяне на услуга по отдаване под наем на автомобили отговаря на всички изисквания на регламента, като събира минимално необходимите данни за физически лица, които са нужни за предоставяне на услугата. Тези данни се обработват и съхраняват съгласно установените от Регламента ръководни принципи – отговорно, технически и процедурно обезпечено и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование "Бест Карс" ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 200482470 

Седалище и адрес на управление: град София 1373, район „Красна Поляна”, ж.к. „Западен парк”, блок 60, вх.1, ет.7, ап.28

Адрес за упражняване на дейността: град София 1000, ул. Джеймс Баучер №100           

Адрес за кореспонденция: град София 1000, ул. Джеймс Баучер №100

E-mail: info@travelbyelectric.com

Телефон.: +359 876 09 1000

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 91-53-555, 02 915 3 518

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

"Бест Карс" ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона на Република България и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент, относно защитата на лични данни, които персонализират и / или идентифицират граждани на европейския съюз.

Основания за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни съглсно GDPR

"Бест Карс" ООД събира и обработва лични данни във връзка с предоставянето на следните свои основни услуги:  отдаване под наем на автомобили, сключване на договори с дружеството на основание Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

1. Изрично получено съгласие от Вас като клиент.

2. Изпълнение на задълженията на "Бест Карс" ООД по договор с Вас.

3. Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо "Бест Карс" ООД

4. За целите на легитимния интерес на "Бест Карс" ООД.

"Бест Карс" ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, "Бест Карс" ООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

"Бест Карс" ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с  използването на нашите услуги, за сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

1. За създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни.

2. За индивидуализация на страна по договор с "Бест Карс" ООД

3.  За целите на счетоводството на "Бест Карс" ООД

4. За вътрешни статистически цели.

5. За поддържане и обезпечаване на високо ниво на информационна сигурност.

6. За обезпечаване на изпълнението по договор, по който страна е "Бест Карс" ООД

7. За изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на обслужването, нови услуги и др.

8. За подобряване и индивидуализиране на предлаганите от "Бест Карс" ООД услуги чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас.

"Бест Карс" ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

1. Прозрачност, добросъвестност и законосъобразност.

2. Съотносителност с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни.

3. Точност и актуалност на данните;

3. Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите.

4. Цялостност и поверителност на обработването.

5. Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни, "Бест Карс" ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Видове операции с лични данни:

1. Регистрация на потребител в уебсайта www.travelbyelectric.com  и изпълнение на договор за предоставяне автомобили под наем или др.услуги – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната / избраната услуга и да даде възможност на регистрирания потребител сам да управлява своите услуги, през създадения административен панел . Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване на договор за услуга – отдаване под наем на автомобил“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

2. Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране.

3. Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, променени / надвишени параметри, изтичащи услуги, отворени проформи в падеж и др. съгласно договора за предоставяне на услугата.

4. Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават.

"Бест Карс" ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

1. Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)

2. Цел, за която се събират данните:

- Регистрация на потребител;

- Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта между "Бест Карс" ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.

Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес и имейл за технически контакт.

Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт, изпълнение на сключения договор за предоставяне под  наем на автомобили.

Други данни, които "Бест Карс" ООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, "Бест Карс" ООД събира данни за използвания IP адрес.

Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна.

До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание: Осъществяване на легитимните интереси на администратора;

Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги.

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между "Бест Карс" ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.

"Бест Карс" ООД НЕ събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

- разкриват расов или етнически произход;

- разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации

- генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Личните данни са събрани от "Бест Карс" ООД чрез лицата, за които се отнасят.

"Бест Карс" ООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

"Бест Карс" ООД не предоставя вашите данни на трети лица без изрично ваше съгласие. "Бест Карс" ООД може да предостави вашите данни единствено на компетентните органи, вкл. органите на „Пътна полиция” и КАТ, ако това е необходимо за целите на изпълнението на сключения договор за наем на автомобили, за което Вие сте информирани и се съгласявате чрез приемането на настоящата Политика.

Срок на съхранение на личните Ви данни

"Бест Карс" ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, Ние полагаме необходимите грижи да се изтрие и унищожи информацията, без ненужно забавяне.

"Бест Карс" ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване

"Бест Карс" ООД не предава вашите данни и ще Ви предупреди и събере нужното съгласие (ако такова не е надлежно събрано), ако има намерение да предаде ваши данни при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от "Бест Карс" ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Вие имате право по всяко време да изискате и получите от "Бест Карс" ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

"Бест Карс" ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но "Бест Карс" ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повтаряемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до "Бест Карс" ООД

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от "Бест Карс" ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а "Бест Карс" ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

- вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

- вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо "Бест Карс" ООД;

- личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

"Бест Карс" ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

- за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

- за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

- за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до "Бест Карс" ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

"Бест Карс" ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от "Бест Карс" ООД  да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

- оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на "Бест Карс" ООД  да провери точността на личните данни;

- обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено.

-"Бест Карс" ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции.

Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на "Бест Карс" ООД директно през Вашия профил или с искане по имейл.

Вие можете да поискате от "Бест Карс" ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от "Бест Карс" ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. "Бест Карс" ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от "Бест Карс" ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако "Бест Карс" ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

"Бест Карс" ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

- Е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

- Е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

- Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 91-53-555, 02 915 3 518

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Когато възлагате на "Бест Карс" ООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, "Бест Карс" ООД действа в качеството на обработващ личните данни.