Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОТДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ

Настоящите Общи условия уреждат предоставянето на леки автомобили под наем от “Бест Карс ООД”, ЕИК 200482470, наричано по-долу Наемодател. Наемателят се съгласява с тези Общи условия, получил е екземпляр от същите и е обвързан от тях в съответната им редакция, действаща към всеки един момент. Наемодателят предоставя под наем свои собствени или лизингови автомобили при финансовите условия на договора за наем.

I. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

1. Автомобилът се предоставя на Наемателя в добро техническо състояние, с пълно зареждане, снабден с оборудване, според изискванията на КАТ, както и поръчаното от клиента допълнително оборудване. Състоянието на автомобила се удостоверява с Приемо предавателен протокол, неразделна част от този договор, при условията на който става и връщането на автомобила. Автомобилът следва да се върне в установения в договора срок в състоянието, в което е предаден – напълно зареден и с пълно оборудване. 2. В случай, че Наемателят желае да се удължи наемният период, същият се задължава да уведоми затова Наемодателя чрез изпращане на ел.съобщение на следния електронен адрес: info@bestcars-rentals.com или по телефона не по-късно от 24 часа преди изтичането на наемния период. 3. При наличие на закъснение за връщане на автомобила след изтичане на наемния срок, Наемателят дължи сумата на уговорения наем определен по правилата на раздел III от настоящите Общи условия, увеличен с 50 % . В случай, че автомобилът не е върнат в срок от 24 часа и повече, същият се счита за присвоен и Наемодателят има право да сигнализира  компетентните органи като си запазва правата по настоящия договор.

II.  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВОДАЧА, ПОЛЗВАНЕ НА АВТОМОБИЛА

1.За да наеме автомобил, Водачът(Наемателят) трябва да има навършени 21 години и да притежава валидно свидетелство за управление на МПС  издадено поне една година преди сключването на договора за наем. Наемателят трябва да представи оригинал на свидетелството за управление на МПС, както и контролен талон, лична карта(паспорт) и кредитна карта, която трябва да бъде същата като представената към момента на резервацията и да бъде валидна към момента на наемане на автомобила и за период не по- кратък от 1 месец от датата на наемане. Наемателят дава съгласие за директен дебит на платежната си сметка по смисъла на ЗПУПС в полза на Наемодателя. В случай, че кредитната карта изтича в  срока за наем на автомобила, както и в случай, че Наемателят не представи някой от описаните тук документи, Наемодателят може да откаже сключването на договора.В този случай наемният договор се счита спазен от страна на Наемодателя и отказът няма да се третира като неизпълнение на сключения договор. 2. Наетото МПС може да бъде управлявано само от лицето вписано в договора за наем или от вписания в договора допълнителен водач. В случай, че в договора е вписан допълнителен водач, последният се задължава да представи на Наемодателя свидетелството си за управление на МПС в оригинал, вкл.всички документи посочени по-горе в т.II.1,които се отнасят за първия вписан водач, но не по-късно от 48 часа преди датата на предаване на автомобила. Всички вписани водачи носят солидарна отговорност за изпълнение на задълженията по сключения договор за наем. 3. В случай, че Наемателят е юридическо лице, същият следва да представи нот.заверено пълномощно за сключване на настоящия договор за наем, решение на управителния орган на дружеството за наемане на автомобил както и документите описани в т.II.1, вкл. кредитната карта на лицето, което ще управлява автомобила /водача/. Задължение на Наемателя – юридическо лице е да установи наличието на валидно свидетелство за управление на упълномощения водач и да го представи на Наемодателя. Във всички случаи на наемане от юридическо лице, Наемателят носи отговорност за действията на водача като за свои действия. Тази отговорност на Наемателя – юридическо лице не изключва пълната отговорност на водача пред Наемодателя по договора за наем. 4. Автомобилът може да бъде използван само по първокласни пътища, само за превоз на пътници и личния им багаж. Автомобилът не може да бъде използван по никакъв друг начин освен гореописаните. Автомобилът не може да бъде преотдаван за ползване от трети лица. Автомобилът не може да бъде управляван след употреба на наркотици, алкохол или медикаменти. Автомобилът не може да бъде управляван извън територията на страната, освен ако водачът има специално разрешение за това от Наемодателя. 5. Всяко неизпълнение на разпоредбите от настоящия раздел II, както и в изрично указаните случаи от настоящите ОУ, може да представлява причина за Наемодателя за прекратяване на настоящия договор.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Наемът се калкулира на база 1 наемен ден /24 часа/ или друг период  уговорен в наемния договор.  Наемът за 1 ден се се обявява в Тарифата на Наемодателя като включва базова наемна цена и базово оборудване на автомобила, вкл. заплатена винетка, както и застраховки „Гражданска отговорност” и „Автокаско”. При ползване на автомобила за повече от 2 часа след изтичането на наемния срок, Наемодателят начислява наем за още един ден. Наемодателят начислява наем по горепосочения ред до връщането на автомобила.   Всички допълнителни услуги и оборудване/като напр.детска седалка, вериги за сняг, навигационна система, интернет рутер, такси по доставка и връщане/ изискани от Наемателя  не са включени в цената и за тях се дължи отделно заплащане съгласно Тарифата на Наемодателя. 2. Допълнителна такса може да бъде събирана от Наемодателя за периода от 01.Ноември до 28.февруари, която включва задлъжително включване на базовата наемна цена и на зимни гуми и вериги.3.  Наемателят се задължава да заплати: 3.1 всички допълнителни такси от еднопосочни наеми /наем с връщане на автомобила в офис различен от офиса на наемане/ ако има такива. При оставяне на автомобила на място, различно от предварително уговореното, се начислява такса за прибиране, определена с Тарифата на Наемодателя; 3.2 Всички такси и глоби за неправилно паркиране и неспазване на Закона за движение по пътищата, отнасящи се до автомобила и съответния период на наем, както и административна такса от 50 евро; В тези хипотези Наемодателят информира компетентните органи за действителния извършител на констатираното от тях нарушение чрез представяне на декларация по чл. 189 ЗДвП и подписания договор за наем, като в този случай компетентните органи ангажират личната отговорност на нарушителя. 3.3. Разходите на Наемодателя, включващи официално направени разходи, разрешени от закона, направени при събирането на дължимите суми от Наемателя;3.4 Наемната цена се заплаща изцяло и в пълен размер  авансово при резервация.При неизпълнение на задължението за пълно и авансово плащане, Наемодателят може да откаже сключването на договора. В случай, че автомобилът не  бъде получен от Наемателя или бъде върнат от Наемателя по-рано от предвиденото време внесената сума за наем не се връща.3.5 Наемателят се задължава да заплати допълнителна такса за специално почистване на автомобила /напр. в случаите на отстраняване на миризми, замърсяване от животни, разлив на течност, пясък и др./ Размерът на тази такса се определя от Тарифата на Наемодателя.4.  Наемателят се съгласява да получава издадените фактури по електронен път на посочен от него ел.адрес. В този случай фактурата се счита за получена от Наемателя с факта на изпращането й до посочения от Наемателя ел.адрес. Наемателят  има право да откаже получаването на фактури по ел.път, но в този случай дължи заплащане на допълнителна такса  съгласно Тарифата за печат  и изпращане на фактурата по поща. 5. При сключване на договора Наемателят дължи гаранционен депозит в размер, посочен в договора за наем.След връщане на автомобила, депозитът се освобождава като от него се приспадат дължимите от Наемателя суми по този договор, вкл.дължими суми за щети, липсващи части от автомобила,допълнително заявени и незаплатени услуги, дължим наем за ползване на автомобила извън уговорения срок на договора за наем и други подобни, както и за обезщетяване на Наемодателя за претърпени вреди настъпили по вина на Наемателя във връзка с договора за наем. 6.Гаранционният депозит се заплаща чрез процедура по авторизация  и анулиране на авторизация по кредитната карта. Съответната сума за депозита се авторизира („блокира“) по кредитната карта на Наемателя, а след връщане на автомобила в изрядно състояние, съобразно приемо-предавателния протокол , депозитът се освобождава, чрез анулиране на авторизацията.В случай, че гаранционният депозит не покрива дължимите суми от Наемателя по смисъла на т.III.5, Наемодателят има право да ги събере от платежната сметка на Наемателя на основание даденото съгласие за директен дебит. 7.В случай, че Наемателят не е изпълнил свое задължение за заплащане на наемната цена или на друго задължение по договора за наем, Наемодателят има право да прекрати незабавно договора, без да дължи предварително уведомяване. 8.Всички плащания на Наемателя по Договора се използват за погасяване на задълженията на Наемателя по следния ред: 8.1 погасяване на евентуално платените от Наемодателя суми на всички дължими суми за глоби и други административни наказания, предявени към Наемодателя, в качеството му на собственик на Имуществото от съответните органи във връзка с неправилната експлоатация на отдаденото под наем имущество от страна на Наемателя 8.2 неустойката за забавено плащане на наемни вноски, ако такива има. 8.3 други просрочени задължения на Наемателя, които са платени от Наемодателя, като лихви, разноски,  просрочени наемни вноски и редовни наемни вноски.

IV. РЕЗЕРВАЦИЯ И ОТКАЗ ОТ РЕЗЕРВАЦИЯ

1.Резервацията се извършва чрез он-лайн платформата на Наемодателя на адрес www.bestcars-rentals.com. Направените резервации са обвързващи само по отношение на ценовата група, но не и по отношение на вида автомобил.В случай, че Наемателят не приеме наетия автомобил до 24 часа след настъпването на указания час за приемане, страните приемат, че не са обвързани с настоящия договор. В този случай договорът се прекратява по вина на Наемателя, като всичи платени суми не подлежат на възстановяване и служат за покриване на разходите на Наемодателя. 2. Промяна в резервацията – Резервацията може да бъде променена до 48 часа преди предаване на на автомобила като затова Наемателят дължи допълнителна такса в размер на 20 евро.Всички авансови плащания направени до този момент не се възстановяват. 3. Отмяна на резервацията - Резервацията може да бъде отменена до 48 часа преди предаване на  автомобила. Всички авансово платени суми подлежат на възстановяване след приспадане на допълнителна такса в размер на 50% от стойността на заплатената сума. Отмяната се извършва по eл.път въз основа на съобщение изпратено на посочените в договора ел.адреси на страните. 4.  За извършване на всички плащания се приемат следнит видове кредитни карти – Eurocard/Mastercard, American Express Card, VISA Card. Наемателят трябва да бъде собственик на кредитната карта и последната да бъде валидна за извършване на процедура по авторизация на гаранционния депозит.

V.КРАЖБА, ЩЕТИ  

1. В случай на кражба, пожар, вреди причинени от диви животни или при настъпването на всякакъв друг вид вреди, Наемателят или упълномощеният водач се задължава незабавно да уведоми полицията, вкл. и по телефон.Това задължение се отнася и до случаите, в които автомобилът е леко увреден и в случаите при които инцидентът е настъпил вследствие на вина на самия водач, без участието на трети лица.2. В случай, че автомобилът е увреден в наемния период, Наемателят е задължен незабавно да уведоми Наемодателя в писмен вид, като уточни всички обстоятелства по инцидента и увредените части на автомобила. За тази цел Наемателят е длъжен да попълни внимателно и с дължимата грижа, нарочният формуляр затова на Наемодателя, който се предава на Наемателя заедно с документите на автомобила.3. При щети, загуби или кражба на автомобила или части от него, резултат от виновното поведение на Наемателя, последният се задължава да заплати обезщетение в размер на пълната стойност на изгубената или унищожена част или целия автомобил, също и разходите за транспортиране и ремонт, включително разноските по отдаване под наем на заместващ автомобил, разноските за транпортиране на автомобила, ремонт и пропуснати ползи.4. Наемателят носи пълна отговорност в следните случаи:  : загуба на ключове и/или документи на автомобила, повреда, загуба или кражба на регистрационен номер на автомобила, загуба или повреда на чистачките, стъкла и щети по ходовата част на автомобила вследствие недобросъвестната му експлоатация от страна на Наемателя, респективно свързано с него лице, щета на гуми, джанти, тасове, емблеми, лайсни, решетки, чистачки, антени или др. липсващи части. 5. Наемателят има задължение да получи и предостави на Наемодателя протокол от полицията в случай на кражба или щета. 6. Наемателят е длъжен да заплати: 6.1  глоба от 200 евро ако навигационната система бъде открадната или изгубена, 6.2 глоба от 200 до 500 евро, в случай че документите, ключовете, регистрационните табели на наетия автомобил бъдат откраднати или изгубени. 6.3. административна такса в размер от 100 евро в случай на инцидент с автомобила,  без значение по чия вина е настъпил инцидента.

VI. ОТГОВОРНОСТ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

1.При повреда на наетия автомобил, Наемодателят предоставя в срок от 24 часа на Наемателя друг автомобил за срока на договора. Това не се отнася за случаите на спукана гума, изтощен акумулатор-резултат на небрежност от страна на водача, липсващи течности и смазочни материали. Отстраняването на тези проблеми са за сметка на Наемателя. 2. В случай на изтощени батерии на дистанцоннто управление на централното заключване, Наемателят отстранява дефекта за своя сметка и предоставя документ на наемодателя за възстановяване на сумата. Последното важи и за повреди по автомобила, които не са виновно причинени от Наемателя и които застрашават сигурността на водача и пътниците.  3. Преди да предприеме какъвто и да е ремонт по автомобила, Наемателят е длъжен да информира Наемодателя и да получи неговото съгласие. Ремонтите се извършват само в сервизи, посочени от Наемодателя, съгласно гаранционните условия на автомобила, като Наемателят приема ценоразписа на сервиза за стойността и подмяна на резервни части и условията и сроковете за това, която информация се получава от Наемодателя.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

1. Наемодателят носи отговорност за настъпили щети при наличие на умисъл и груба небрежност. 2. Когато автомобилът се ползва от повече от един водач, всички водачи носят солидарно отговорност за опазването му.  За срока на договора Наемателят е длъжен да полага грижи за наетия автомобил, като го предпазва от  повреди и кражба, да проверява автомобила за работни течности и масла. 3. При настъпване на пътно – транспортно произшествие, щети по време на движение, пожар, или други застрахователни събития Наемателят е длъжен да изчака идването на служители от Пътна полиция и съставянето на протокол.  При настъпване на пътно - транспортно произшествие Наемателят е длъжен да информира незабавно Наемодателя. 4. Наемателят е длъжен да съхранява отделно от паркирания автомобил регистрационния талон, ключовете му. 5. Наемателят се задължава да не пуши в наетия автомобил. 6. Наемателят декларира, че е запознат и приема Общите условия на застраховане на автомобила от съответния застраховател.  При пълно погиване на автомобила вследствие на събитие, което не се признава от застрахователя като застраховано събитие, напр. при употреба на алкохол, престъпление и др., Наемателят дължи плащане на всички претърпени вреди и пропуснати ползи, както и дължи плащане  незабавно на всички останали вноски по договора като неустойка. Последната неустойка се дължи независимо и в допълнение към другите неустойки, уговорени между страните. 7.При прекратяване на договора за наем Наемателят е длъжен незабавно да предаде владението на автомобила на Наемодателя. При неизпълнение на това задължение от страна на Наемателя, Наемодателят има право да обяви автомобила за откраднат пред съответните полицейски органи и да потърси възстановяване на правата си на владение по съответния ред. В случаите по горната точка Наемателят дължи на Наемодателя неустойка в размер на 100 (сто) процента от стойността на договора за наем, както и възстановяване на всички разноски свързани със защитата на правата на Наемодателя. 8. Наемателят дължи заплащане на наемната цена, както и на всички други негови задъжения по договора Независимо от ползването на автомобила по договора. В случай, че Наемателят се откаже от ползване на автомобила преди изтичане на наемния срок, Наемателят дължи неустойка на Наемодателя в размер на 100 % върху стойността на неплатените наемни цени за първоначално определения срок на договора. Платената наемна цена не се възстановява. 9. Наемателят е длъжен да предоставя автомобила за гаранционни и извънгаранционни обслужвания съобразно сервизния план и/или при указание на Наемодателя. 10. Наемателят носи пълна отговорност спрямо Наемодателя при неоторизирано от Наемодателя предоставяне ползването на автомобила на трето лице.

 VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

8.1 Всички допълнения и изменения на този договор са валидни, ако са направени в  писмен вид и са подписани от двете страни. 8.2 Всички съобщения между страните могат да бъдат изпращани по електронен път на ел.адреси на страните изрично  посочени в договора за наем. 8.3 Всички плащания по договора за наем се извършват в български лева по курса на БНБ за деня 8.4 Всички спорове възникнали във връзка с изпълнение на този договор, страните ще решават чрез преговори, а ако не успеят да постигнат споразумение, спорът ще се отнесе за решаване от  компетентния български съд. 8.5 За всички неуредени случаи от този договор ще се прилагат клаузите на на действащото българско законодателство.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Наемателят предоставя своето съгласие за обработка на личните му данни съобразно  политиката  на  Наемодателя по защита на личните данни. 2. Наемателят декларира, че е запознат с политиката на Наемодателя по защита на личните данни и че я приема, както и че е получил екзпемпляр от нея при подписването на настоящия договор.

 

Настоящите Общи условия са приети с решение на ОСС на “Бест Карс ООД” от 14 април 2019 г.